Projects & Grants

Hội thảo trực tuyến về tiếp cận thị trường và chứng nhận hữu cơ (Úc/NASAA) – ORGANIC CERTIFICATION AND MARKET ACCESS WEBINAR (NASAA/NCO)

Trong năm 2021, Mekong Organics sẽ phối hợp với các tổ chức nghiên cứu, tổ chức chứng nhận hữu cơ quốc tế, doanh nghiệp tiêu thụ nông sản hữu cơ từ Úc, Châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, và Trung Quốc, tổ chức chuỗi Hội thảo trực tuyền vào các chuyên đề về nghiên cứu …

New project: Mekong Organics Foundation THROUGH Organic Farming in the Mekong Delta Vietnam (RAOAF)- https://donations.rawcs.com.au

BACKGROUND In April 2018, Dr Van Kien Nguyen (founder of Mekong Organics Foundation) and Dr Daniel Gilfillan (co-founder) visited several organic farmers in the Mekong Delta. Among others, we met Mr Le Quoc Viet, the pioneer of agriculture conservation in Kien Giang province, Vietnam. Mr Viet initiated the recovery of traditional rice cultivation (lúa mùa) both at …

Project title: Scale up small scale organic farming and trade for female Khmer farmers to improve the livelihood, nutrition, health and recover impacts of the Covid-19 pandemic in Tri Ton District, An Giang, Vietnam

Tên Dự án: Nhân rộng mô hình sản xuất và thương mại nông nghiệp hữu cơ cho hộ nông dân phụ nữ người Khmer để cải thiện sinh kế, dinh dưỡng và sức khỏe và phục hồi ảnh hưởng của Covid-19 tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Việt Nam. Chủ nhiệm dự án: Ts …