Key achievements- Promoting organic food certification and trade between Australia & Vietnam – AVEG/DFAT & Mekong Organics PTY LTD

By Van Kien Nguyen, Director of Mekong Organics PTY LTD

Dear organic experts, donors, trainers, partners and over 230 trainees (across Vietnam)

Mekong Organics wishes to update you on the on-going training program in organic food production, certification and trade under the project “promoting organic food certification and trade between Australia & Vietnam”, AVEG/DFAT 2021.

Some key achievement are:

1/ Hosted the opening ceremony on 15 SEP – with over 150 participants across Vietnam and Australia

2/ Hosted the first Australia-Vietnam Organic Food Trade Forum with 4 businesses between Australia & Vietnam, with over 150 participants

3/ Hosted successfully 15 sections (3 hrs/section) with over 230 organic participants (farmers, cooperatives, businesses, government staffs, lecturers, and NGOs) across Vietnam.

The project website is at
1/ https://mekongorganics.com/projects/
2/ The training program, training forum is developed in web to faciliate FARMERS to write their organic faming stories. https://mekongorganics.com/forums/forum/organic-trainning/
3/ You may read the Farmers’ stories at self-introduction below!
https://mekongorganics.com/forums/topic/hanh-trinh-den-voi-con-duong-hanh-toi-huu-co-cua-vipas/4/ If you want to know more about the Australian and Vietnamese organic businesses/ private firms who involved in the Australia-Vietnam Organic Business Platform, to develop business network and trade, please GO to this website https://mekongorganics.com/organics-business-contact/

4/ Youtube LIVE Sections: https://www.youtube.com/channel/UCTyeEQ25yocY4lfyuchh1rA
I wishes to thank the great support from the Australian Government (DFAT/AVEG) to fund Mekong Orgaics pioneering this initiative.

Dr Kien

Tiếng Việt

Các chuyên gia, nhà tài trợ, đối tác, và học viên kính mến

Mekong Organics xin chia sẽ diễn tiến của dự án thúc đẩy chứng nhận và thương mại nông sản hữu cơ Úc-Việt, được tài trợ bởi Chính phủ Úc cho Mekong Organics thực như sau:


1/ Tổ chức thành công buổi ra mắt dự án với hơn 150 đại biểu khắp cả nước VN và chuyên gia từ Úc dự ngày 15/92/ Tổ chức thành công buổi diễn đàn giao thương nông sản hữu cơ Úc-Viêt với hơn 150 đại biểu dự và 4 DN từ Úc & Việt tham gia


3/ Tổ chức thành công 15 buổi học (3 giờ/buổi) khai mạc ngày 1/11/21 đến nay
Tôi xin chân thành cám ơn sự ủng hộ hỗ trợ của Bộ Ngoại Giao Úc trong chương trình AVEG
Các thông tin cập nhật về dự án tại đây 1/ https://mekongorganics.com/projects/


2/ Chương trình đào tạo chi tiết + bài giảng + câu hỏi thảo luaajnj từ học viên + trả lời từ chuyên gia, https://mekongorganics.com/forums/forum/organic-trainning/câu chuyện chia sẽ của nhà nông tại đây
https://mekongorganics.com/forums/topic/hanh-trinh-den-voi-con-duong-hanh-toi-huu-co-cua-vipas/ 4/ Nếu bạn muốn kết nối giao thương với DN Úc và DN Việt về sản phẩm hữu cơ, vui lòng vào web này: https://mekongorganics.com/organics-business-contact/

Youtube LIVE Bài Giảng: https://www.youtube.com/channel/UCTyeEQ25yocY4lfyuchh1rA


Xin cảm sự tất cả sự giúp đỡ chân thành của nhà tài trợ (Chính phủ Úc), quí chuyên gia, ban tổ chức lớp học, và học viên khắp miền đất nước Việt Nam.


Ts. Kiền

Translate »