Tại sao phải nông nghiệp tái sinh? Báo cáo tổng kết khoa học của Andre Leu, cựu chủ tịch IFOAM, biên dịch bới Mekong Organics

Bài này được Andre Leu, cựu chủ tịch IFOAM chia sẽ các kết quả khoa học về các lý do để chuyển đổi về nông nghiệp hữu cơ tái sinh, cơ bản là đất có thể giữ Carbon và đồng nghĩa với việc làm giảm phát thải khí CO2 vào khí quyển. Vì lý do đó mà nông nghiệp tái sinh ra đời!

Translate »