Tài liệu về canh tác không sử dụng hóa chất của ông Andre Leu, cựu chủ tịch IFOAM (Liên minh nông nghiệp hữu cơ thế giới)

Tài liệu này giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học về canh tác không sử dụng hóa chất (chemicals) của tác giả Andre Leu, cựu chủ tịch IFOAM (Liên minh nông nghiệp hữu cơ thể giới), hiện là Giám Đốc của Nông nghiệp tái sinh quốc tế tại Hoa Kỳ. Tài liệu này cung cấp kiến thức và thực tiễn rất hữ ích cho người làm nông nghiệp hữu cơ!

Translate »