Buổi 13 [3.5] Nguyên tắc quản lý dịch hại & cỏ dại (24.11.2021)

Home Forums Organic Trainning Buổi 13 [3.5] Nguyên tắc quản lý dịch hại & cỏ dại (24.11.2021)

Viewing 4 reply threads
 • Author
  Posts
  • #4799
   Dong Nguyen
   Moderator

   Chương 3: Các vấn đề nguyên tắc và thực tiễn
   Bài 5. Nguyên tắc quản lý Phiên dịch hại, bệnh tật và cỏ dại

   (3:00 – 6:00) chiều Thứ Tư, ngày 24.11.2021

   〉〉  Mời xem buổi học này  〈〈
   Lớp học: Youtube.com/c/MekongOrganics

   Tại sao sâu bệnh, cỏ dại và bệnh tật trở thành vấn đề rắc rối?
   Đa dạng sinh thái để kiểm soát bảo tồn sinh học.
   Sự đa dạng trong đất.
   Quản lý cỏ dại.

   Được trình bày bởi
   Ông Alan Broughton, Phó Chủ tịch OAA và nhà giáo dục hữu cơ của Mekong Organics

   Attachments:
   You must be logged in to view attached files.
  • #5358
   Đại Phan
   Moderator

   Website có nút chuyển ngôn ngữ Anh qua Việt ở góc dưới bên trái màn hình

   Phần trả lời câu hỏi của thầy Alan
   Pest, disease and weed prevention principles questions and answers
   1. Phun dung dịch phân và nước tiểu bò lên rau ăn lá có được không? vì chỉ ủ một ngày, các vi sinh vật gây bệnh trong nước tiểu, phân bò ảnh hưởng đến người không? . Is it possible to spray feces and cow urine on leafy vegetables? since incubation for only one day, the pathogenic microorganisms in the urine, cow manure affect people? It is probably quite safe if the vegetables are washed before eating. But, to be sure, I suggest using it only on parts of the plant that will not be eaten – carrot tops, potato leaves, sweet potato leaves, bean leaves before pods start forming, beetroot leaves, fruit trees before fruit starts developing, corn.
   2. Bón trực tiếp tàn dư thực vật như: rau củ, cày xới và sử dụng luôn có được không ạ? Phân organic có dạng viên, đóng bao rõ xuất xứ, hòa tưới cho cây rau, sau 2-3 ngày thu rau luôn có được không ạ? Applying plant remnants directly such as vegetables, ploughing and using them is always possible? Organic manure in the form of tablets, clear packaging of origin, watering vegetables, after 2-3 days of collecting vegetables is always possible? Crop residues can be ploughed in, unless they carry some disease which might affect the next crop, but let them decompose before replanting – this will take a few weeks. I am not sure what the second question is asking.
   3. Theo kinh nghiệm của TS., các biện pháp nào hữu hiệu để phòng trừ tuyến trùng nốt sưng (Meloidogyne) và nấm gây bệnh chết nhanh (Phytophthora) trong các vườn cây lâu năm? In Dr. TS.’s experience, what measures are effective for preventing swollen nodules (Meloidogyne) and phytophthora in perennial orchards? Good drainage and plenty of organic matter as mulch or compost is important to help prevent nematodes and Phytophthora. Mulching with mustard, marigold or Tithonia helps with nematode management. The application of beneficial microbes can assist with prevention and control: Paecillomyces lilicinus or Arthrobotrys irregularis for nematodes, Pseudomonas fluorescens or Trichoderma (there are at least 5 species available in Vietnam) for soil diseases including Phytophthora, and Bacillus velezensis bacteria for both.
   4. Luân canh, xen canh có thể hạn chế được nhiều sâu bệnh. Tôi biết một số loại Thuốc bảo vệ thực vật dạng sinh học trị sâu, rầy dệp rất hiệu quả như: dầu neem, Tạ siêu, Thần điền, GCmite,v.v.. Tuy nhiên thuốc trị nấm bệnh sinh học như: bệnh sương mai, thán thư, phấn trắng,….emi chưa được tiếp cận. Rất mong được thầy chia sẻ thêm kinh nghiệm phần này ạ! Rotation, intercropping can limit many pests. I know some biological pesticides for worms, aphids are very effective such as neem oil, Super Tau, Dien Dien, GCmite, etc. However, medicines for biological diseases such as: morning dew disease (late blight), anthracnose, white chalk (powdery mildew),…. Emi has not been approached. I look forward to sharing more of this experience! Powdery mildew can be controlled by milk, 1 part to 10 parts water, as a foliar spray. For anthracnose and late blight, try Trichoderma or a potassium bicarbonate product (Eco-carb and Eco-fungicide are two brands in Australia certified organic).
   5. Đối với các cây trồng cạn hàng hẹp (chẳng hạn như lúa cạn) trồng trên đất dốc, các biện pháp nào hiệu quả để quản lý cỏ dại ạ? For narrow shallow crops (such as shallow rice) grown on steep land, what measures are effective for managing weeds? If water is available, flooding can be used for weed control, by flooding and drying. A green manure crop can be grown then cut, the rice seed is broadcast, then the field flooded to kill the green manure. If sufficient water is not available, there might be no alternative to manual or mechanical work.
   6. Nhiều khuyến nông viên khuyến cáo nông dân cắt bỏ thân lá, tàn dư thực vật và đem bỏ ra khỏi vườn hoặc đốt. Điều này có làm các bệnh hại nghiêm trọng hơn hay ko vì vườn mất đi 1 lượng hữu cơ lớn, các loài côn trùng mất nơi trú ngụ thì di chuyển lên cây cà phê để sinh sống và chích hút. Many farmers recommend that farmers cut off leaf stems and plant remnants and remove them from the garden or burn them. Does this make the diseases more serious because the garden loses a large amount of organic, the insects lose their habitat, move up the coffee tree to live and sting. If the prunings are diseased they should be burnt, or fed to animals, or composted, to prevent the disease from affecting the next season’s coffee. If they are not diseased they should be returned to the soil. When the ground layer of grass, weeds and green manures is cut, it should be left on the ground, or placed around the trees for mulch.
   7. Khi dùng phân bò và nước tiểu để ủ và sau đó ta đem ra để phun hay tưới vậy , thời gian lập lại là bao nhiêu ngày 1 lần? When we use cow manure and urine to brew and then we put it out for spraying or watering, how many days is it? Here is the Amrit Jalam recipe used in India: Mix 1 litre cow urine, 1 kg cow dung, 250 g jaggery (or molasses) in 10 litres water. Ferment 24 hours. Filter, dilute 1:10.
   8. Ngoài thực tế có kiểm chứng bẫy đèn có thu hút côn trùng có hại hay loài sâu rầy đến và sinh sản nơi đặt bẫy đèn không? . In addition to the fact that there is proof that lamp traps attract harmful insects or pests to and reproduce where the lamp traps are located? The lamps should be placed in the field next to where the crops that need to be protected are grown. The lamps will also trap and kill some beneficial insects.
   9. Công thức về Cách xua đuổi sâu bệnh này, nhưng cơ sở nào có thể đuổi sâu bệnh, sâu bệnh nào có thể đuổi, và cách dùng thế nào? dùng phun lên đất trống hay là phun lên vườn cây bị sâu bệnh?
   • 1l nước tiểu bò + 1kg phân bò + 200 gram đường mía/ thót lốt + 10 l nước + lên men 14 tiếng
   • Pha loãng 1 l dung dịch này với 10 l nước sạch – sử dụng trong vòng 1 tháng nhưng hàng ngày phải đảo trộn để đảo bảo đk hảo khí.
   • Có khả năng xua đuổi sâu hại và cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng
   The formula for how to repel this pest, but what basis can repel pests, which pests can be chased, and how to use it? Spray on the empty soil or spray on the garden with pests? • 1l cow urine + 1kg cow dung + 200 grams of sugarcane / chop + 10 l water + fermented 14 hours • Dilute 1 l of this solution with 10 l of clean water – use for 1 month but must be stir-mixed daily to protect the gas. • Capable of repelling pests and providing nutrition to crops. I think it will repel all plant eating pests and increase the ability of the plant to fight diseases. For foliar pests, spray on the leaves; for root diseases and root eating insects, apply to the soil around the plants. Do some trials to determine its effectiveness. The spray should not be used on leaves that will be harvested soon, though if the product is washed before eating, it should be safe.
   10. Một số loại thiên địch phổ biến ở Việt Nam có thể kiểm soát các loại sâu ăn lá, sâu đục thân Some types of natural enemies common in Vietnam can control leaf-eating caterpillars, stem borers. Wasps and birds are natural controllers of leaf eating caterpillars. Small bats (not fruit bats) help control stem borer moths which are mostly active at night. When the stem borer is inside the stem it is safe from predators, so must be prevented from entering. The best way to deter stem borers is the push-pull system (“push” plants including Desmodium and sunn hemp planted among the cropto repel the borers; “pull” plants including Napier grass, bana grass, Brachiaria planted on the edges of the field to attract the pest and kill it).
   11. Lúa trồng được 5 tháng thì bị chuột cắn phá, xin các biện pháp trị chuột an toàn cho người nuôi và cây trồng? Rice planted for 5 months when bitten by rats, asking for measures to treat rats safe for farmers and crops? There are some easy to make baits. One is a dry mixture of equal parts sugar, flour and baking powder – place around the rice field, keep dry. It will kill any other animals that eat it, such as dogs and birds, so it is best placed in pieces of plastic pipe that only rats can enter. Another recipe is to mix 1 cup of peanut butter with half a cup of boric acid. Some rice growers use the yeast Saccharomyces boulardii for controlling rats – I do not have information about its use and effect.
   12. Loại thuốc cỏ nào được sử dụng trong canh tác hữu cơ? Có phân phối tại Việt Nam không? What grass medicines are used in organic farming? Is it distributed in Vietnam? There are few organic herbicides. Most of them work best on young weeds. They are expensive. They will affect crops too, so must be used carefully. Some are made from pine oil, or citrus oil, or nononoic acid (derived from a pelargonium species). I don’t know if they are available in Vietnam. Double strength vinegar (8% acetic acid) is effective, also salty water; these treatments also affect crops, so should be used carefully.
   13. Cách tưới các loại phân và nước tiểu ngâm theo cách người Ấn độ ,lên lá thảo dược có bị ảnh hưởng đến mùi vị của thảo dược không…. How to water the feces and urine soaked in the Indian way, on herbal leaves is affected by the taste of the herb…. It will not affect the taste of the leaves, but should not be used close to harvest, and produce should be washed before use. It is better to use it only on the non-edible parts of the plant (see Questions 1 and 9).
   14. Mong thầy cho biết kinh nghiệm trừ ruồi vàng trên vườn cây ăn trái? Hope you tell me about the experience of subtracting yellow flies in the orchard? Yellow fly is Bactrocera dorsalis, also called oriental fruit fly. It has been kept out of Australia, but there are similar fruit flies – Queensland fruit fly in eastern Australia and Mediterranean fruit fly in Western Australia. Oriental fruit fly is attracted to yellow, so sticky boards can be used to trap them. There are also pheromone traps that attract the males and kill them, but be careful that they do not contain a non-organic insecticide. The home-made traps that work for Queensland fruit fly and mango fruit fly are also probably effective for oriental fruit fly – 2 g brewer’s yeast and 150 g sugar in 500 ml water, or 1 cup of sugar with 40 ml cloudy ammonia and 4 ml vanilla essence in 2 L water. The baits are put into plastic bottles with the neck cut off and inserted into the top of the bottle to allow the female flies to enter but not leave.
   15. Nấm và vi khuẩn trên cây trồng có cách nào trị theo phương pháp hữu cơ? Is there a way for fungi and bacteria on crops to treat organically? Yes, sprays made from potassium bicarbonate or sodium bicarbonate, or lime-sulphur, or some microbial preparations.
   16. Thiên địch của sâu ăn lá và sâu đục thân là con gì? What is the enemy of leaf-eating caterpillars and stem borers? See Question 10.
   17. Nếu đất có kiến nhiều thì có gây hại cho gốc cây không ạ? If the soil has a lot of ants, will it harm the stump? No. Ants are important for aerating the soil. Some are good pest controllers. I do not know of any that damage plant roots. Some termites (con mối, also called white ants in English), eat living roots, though most prefer dead material, or only eat dead material.
   18. Xin cho em hỏi cách phân biệt bệnh do nấm và bệnh do vi khuẩn? Can you tell me how to distinguish fungal and bacterial diseases? There is no easy way. The symptoms of some diseases are similar. You need to find out the name of the disease then look it up on the internet.
   19. Có cổng thông tin hay sách điện tử nào uy tín về các nghiên cứu trên thế giới về sâu bệnh hại ở vùng ôn đới, nhiệt đới trên rau củ quả không? Is there a reputable portal or e-book on the world’s research on pests in temperate, tropical areas on vegetables? Here is the IFOAM manual for organic agriculture in the tropics: Organic Agriculture in the Tropics | IFOAM – Organics International. Also IFOAM Training Manual for Organic Agriculture in the Humid Tropics | IFOAM – Organics International. These cover more than vegetables and more than pests. See also https://avrdc.org/wpfb-file/eb0185-pdf (Insect pests of selected vegetables in tropical and subtropical Asia), which has information on many insect pests of vegetables.
   20. Sau khi thu hoạch lúa, gốc rạ khá cao, làm sao để xử lý gốc rạ để canh tác mùa tiếp theo mà không cần đốt gốc rạ? After harvesting rice, the root is quite high, how to process the root for cultivation for the next season without burning the root? Cut it and leave it as mulch. You can sow the next crop directly into the mulch.
   21. Cách quản lý bọ cánh cứng hại cây ăn quả? How to manage fruit tree beetles? Try a Metarhizium or Beauveria microbial product, or neem.
   22. Cách diệt ốc sên, ốc ma trên vườn bằng thuốc sinh học? cách chế thuốc? How to kill snails, snails in the garden with biological drugs? How to make medicine? There is a product available in Australia called Multiguard, made from iron phosphate, that is allowed in organic farming. Coffee is poisonous to snails and slugs at normal drinking concentration – it can be sprayed on plants; coffee grounds can be placed around individual plants. I use beer traps – I put beer in shallow dishes in the garden to attract and kill. You can use fruit juice with some yeast added instead of beer. It is the yeast that attracts them. Ducks are good controllers.
   23. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học cho cây trồng thì sản phẩm làm ra có được xem là sản phẩm hữu cơ? Using bio-derived pesticides for crops, can the product be considered an organic product? Yes.
   24. Các loại cây có thể phòng trừ tuyến trùng? Can plants prevent nematodes? There are some: marigold, mustard, Tithonia, sunn hemp. They can be used as mulch or in rotation with crops.
   25. Làm cách nào để hạn chế việc canh tranh dinh dưỡng của cỏ dại đối với cây trồng chính trong vườn? How to limit the nutritional competition of weeds for the main plant in the garden? Pulling out, hoeing, cutting, mulching.
   26. Cách để hạn chế sâu đục thân trong canh tác hưu cơ? How to limit stem borers in organic farming? See Question 10.
   27. Xin hỏi thầy cách phòng tránh sâu bệnh bằng dung dịch lưu huỳnh, hay dung dịch xà bông ( kết hợp dầu hạt cải và KOH) theo phương pháp Jadam có hiệu quả không ah? Can you ask me how to prevent pests with sulfur solution, or soap solution (combining rapeseed oil and KOH) according to the Jadam method effectively? Sulphur is combined with hydrated lime (20 kg powdered sulphur, 9 kg hydrated lime, 100 litres water. It is used for some insects and fungi. It can burn new leaves, so test it first. It is not compatible with Jadam because it could kill the microbes. Soap: dissolve 50g soap in hot water, dilute with 5 litres of cold water and spray on plants – this could also harm new leaves, so test first. I think it will be compatible with Jadam, but I am not sure.
   28. Cho em hỏi là ở mức pH nào thì tuyến trùng hại cà phê và Hồ tiêu phát triển mạnh nhất, và ỏ pH nào thì tuyến trùng không phát triển ạ? Let me ask at what level of pH does the coffee and pepper nematode grow the most, and which pH does not develop? It is the pH of the plant needs that is more important, to produce a healthy crop and healthy soil biology that can withstand the nematodes. The ideal pH for most plants and beneficial microbes is 6.0 to 6.5, so aim for that. Good drainage is also important.
   29. Azadirachtin được chiết xuất Neem có được áp dụng trong sản xuất hữu cơ hay không? Is Neem extracted azadirachtin applied in organic production? Yes.
   30. Các thuốc đặc trị tuyến trùng trong đất đối với những loại cây trồng đặc trưng? Special drugs for nematodes in the soil for specific crops? See Question 3.
   31. Xin hỏi thuốc sinh học nào đặc trị các loại bệnh như phấn trắng, sương mai, thán thư, héo xanh khi cây đã bị nhiễm bệnh? What biological medicines specifically treat diseases such as white chalk, morning dew, anthrax, withering when the plant has been infected? See Question 4.
   32. Trong việc trồng cây rau màu, đặc biệt cây có củ. Thì việc xới, cày đất thì nên có nên không. hay thay bằng cách nào phù hợp hơn ạ? In the cultivation of vegetable crops, especially plants with tubers. Then the tilling, plowing of the land should not be. Or instead, what’s more appropriate? For potatoes, I make a shallow hole with my hand in the soft soil and just cover the potato planting tuber with soil. Then I use mulch, about 20 cm thick. The potatoes grow through the mulch but most weeds do not. There are two disadvantages: some new tubers form in the mulch, and as it decomposes the tubers are exposed to some light and start going green; and the mulch does not suppress the potato moth as well as soil does. I have used the same technique with sweet potatoes and arrowroot. This system might not be practical for more than small areas. Some tillage might be unavoidable.
   33. Kinh nghiệm của Alan về rệp sáp, rệp muội, và các loại rệp nói chung. Alan’s experience of mealy bugs, aphids, and general types of bugs. Mealy bugs and scale can be managed with oil sprays, either white oil if it is on sale in Vietnam, or cooking oil mixed with water (it can cause burning of leaves in hot weather). Aphids can be controlled by home made botanical sprays (chili spray works well) or neem or pyrethrum. My experience is to do nothing if I see aphids, because something comes to eat them. I do not have mealy bugs or scale.
   34. Hành tỏi bị thối rễ, nhổ lên cây không thấy rễ. bị như thế thì thường là những bệnh gì ạ! Garlic onions are root-rotten, uprooted on plants without seeing roots. What are these diseases usually like that! There are two garlic rotting diseases, white rot and Fusarium. White rot has no treatment, and can last in the soil for more than 10 years, so it is necessary to plant in a new place with disease free planting material. Fusarium can be reduced by excellent drainage, rotations, compost, or Trichoderma.
   35. Hiện tại, vườn rau của tôi đang gặp 2 vấn đề rất lớn là: Bọ bầu vàng hại bầu bí, bọ trĩ. Thầy vui lòng tư vấn giúp em biện pháp hữu cơ để kiểm soát 2 loại dịch hại này ạ. Em cảm ơn ạh. Right now, my vegetable garden has two big problems: Pumpkin beetle harm squash; Thrips. Please advise me on organic measures to control these two pests. Thank you, man. Pumpkin farmers in the north of Australia interplant lucerne with pumpkins to control the pumpkin beetle. I do not know how this works. You could try Metarrhizium or Beauveria sprays, or neem. Blue coloured sticky boards attract and trap thrips.
   36. Sử dụng loài cỏ nào để sử dụng phù hợp (có ích cho đất, phải kiểm soát định kỳ) cho vườn cây của mình? Which grasses to use appropriately (useful for soil, must be periodically controlled) for your garden? Legumes add nitrogen and attract beneficial insects. Buckwheat and white lupins add phosphorus, and attract beneficial insects. Any weeds are better than bare soil, by adding organic matter on the soil surface and through their roots, and preventing erosion.
   37. Thầy cho hỏi các mô hình quản lý sâu bệnh hiệu quả hiện nay? What are the current effective pest management models? This is a big topic. I have given some general guidelines. Models for each crop in each environment need to be researched.
   38. Sử dụng các thiên địch, thuốc trừ sâu sinh học làm giá thành sản phẩm lên cao, và hiệu quả không cao khi dịch bệnh bị trên diện rộng, và cấp tính. Làm thế nào để khắc phục được vấn đề này? Using natural enemies, biological pesticides raise the price of products, and the efficiency is not high when the epidemic is widespread, and acute. How to fix this problem? This is why preventing pest attack is so necessary, by healthy, biologically active soil and habitats for predator insects, spiders, birds. It will take time for an organic system to develop well enough to reduce the need for pest control. It requires good planning and farm design to achieve ecological balance. Some crop losses are inevitable, but this is also the case with chemical pest control.
   39. Thầy ơi cho em hỏi! Các phòng trị sâu đục thân và ruồi vàng đục trái như thế nào vậy thầy? Teacher, let me ask! How do the stem borers and yellow flies make holes in the fruit? See Questions 10 and 14.
   40. Có thể tưới lên rau ăn lá được không? Can you water the vegetables? Yes. This is necessary in dry times.
   41. Sử dụng quá nhiều phân chuồng và phân compost có thể làm mất cân bằng chất hữu cơ và gây hại cho cây trồng. Vậy, Lượng phân này bao nhiêu là đủ? Căn cứ theo nguyên tắc gì để đảm bảo tỷ lệ bón phân? Excessive use of manure and compost can unbalance organic matter and harm crops. So, how much of this is enough? What are the principles to ensure the rate of fertilization? Excessive compost and manure use can supply too much potassium, which causes a deficiency of calcium and magnesium, and can cause bitterness in vegetables and prolific weed growth. A sign of excess potassium is nettles. Under organic standards the maximum application of compost per year is 20 tonnes/ha. Use a soil lab test every few years to check that the fertility is maintained. Usually occasional lime application is necessary, especially in high rainfall regions.
   Notes
   GC mite is an organic miticide, made from cottonseed oil, clove oil and garlic oil, produced by JH Biotech.
   Bệnh sương mai: Phytophthora infestans, late blight, potato blight
   Thán thư: Anthracnose, Colletotrichum gloeosporioides, Cephaleuros virescens
   Phấn trắng: powdery mildew, Erysiphe
   Sâu đục than: stem borer (Chilo, Scirpophaga, Sesamia spp.)
   Bọ cánh cứng: beetles (of many kinds)
   Rệp sáp: citrus mealy bug, Planococcus citri
   Rệp muội: aphids
   Bọ bầu vàng: Pumpkin beetle, Aulacophora

  • #5359
   Đại Phan
   Moderator

   Câu hỏi thảo luận:

   I. Các cách thu hút thiên địch để bảo vệ cây trồng?(I. How can natural predators be attracted to enhance crop protection?)
   Các ý kiến thảo luận
   1. Điều kiện hấp dẫn thiên địch từ môi trường tự nhiên hoặc nuôi. VD: Vịt, con dơi, ít dùng BVTV tạo môi trường cho dơi sống, dơi xử lý côn trùng. Trồng cây hoa. (A Lãm)
   2. Không sử dụng thuốc BVTV và phân bón hóa học, cân bằng hệ sinh thái, trồng đa dạng cây trồng, môi loại có vai trò thu hút các loài thiên địch/ sâu hại khác nhau nhưng chúng cân bằng nhau. Sử dụng vật nuôi. (A Dũng)
   3. Kinh nghiệm làm vườn rau: Côn trùng hại là bọ rùa ăn lá xuất hiện => con thiên địch tự xuất hiện. Người làm vườn phát hiện thiên địch đó và chủ động nhân nuôi bằng các ổ trứng/ con non. Duy trì nguồn thức ăn liên tục để con có hại ăn và con có lợi sinh sống song song. Sau 3-4 vụ, chúng cân bằng nhau và không cần nuôi nữa. (Chị Vân Anh – kỹ sư vườn hữu cơ – Củ chi)
   4. Sử dụng ánh sáng bóng đèn đêm để thu hút côn trùng Rày trên ruộng lúa vào một cái túi lưới. (Anh Trường An)
   5. Trồng bông/ hoa quanh bờ ruộng lúa. Hàng rào sinh học xung quanh vườn bằng các loại cây bông hoa màu sắc sặc sỡ để thu hút côn trùng. (A Tâm)
   6. Chia sẽ thực tế: Làm hữu cơ cần có nhóm hỗ trợ và tư vấn đồng hành thì sẽ phát triển còn hoạt động đơn độc cũng khó thành thói quen. Thực trạng tại VN, bà con đã dùng hóa chất quá nhiều nên đã rơi vào tình trạng khó kiểm soát. ( A Lãm)
   7. Tăng khả năng quan sát và ứng dụng các biện pháp chống dịch hại tại địa phương. (Thầy Kiền)
   8. Lập bản đồ thiên địch/ côn trùng tại các vùng miền, địa phương để dân bản địa có thể chia sẻ được nhiều kinh nghiệm hơn về đặc thù của cây trồng và các loại thiên địch và đặc điểm dịch hại.
   9. Cần cân bằng sinh thái thì các loại thiên địch tự kéo nhau đến. (Võ Ngọc Dũng)

  • #5360
   Đại Phan
   Moderator

   Câu hỏi thảo luận:

   II. Tại sao thuốc bảo vệ thực vật chỉ có tác dụng ngắn hạn đối với sâu bệnh?(II. Why do pesticides have only a short-term impact on pests and diseases?)
   Các ý kiến thảo luận:
   1.Nếu thuốc có tác dụng kéo dài sẽ dẫn đến dư lượng cao trên sản phẩm, đây là một tiêu chí trong quá trình sản xuất. (Tấn Lộc)
   2. Sâu bệnh có chu trình sinh trưởng qua nhiều giai đoạn. Thuốc BVTV chỉ tác động vào 1 trong những quy trình đó, chứ không tác động đến tất cả. Do đó, nó không thể diệt hoàn toàn sâu bệnh. Trong thời phun xịt, còn bị tác động bởi các yếu tố ngoại cảnh, như mưa,….rửa trôi thuốc BVTV. Một số thuốc BVTV phải phun trực tiếp vào sâu hại thì mới có hiệu quả, ngược lại thì khó có tác động. (Anh Sang)
   3. Sâu bệnh chịu ảnh hưởng thuốc lúc đầu, sau đó dần sâu bệnh sẽ kháng lại được với hoạt chất của thuốc chúng ta sử dụng. (Đoàn Nhựt Nam)
   4. Sâu hại có thể thay đổi để thích nghi với các loại thuốc, từ đó làm giảm hiệu quả. Ngoài ra, yếu tố ngoại cảnh cũng làm giảm hiệu lực của thuốc. Mặt khác, khả năng phòng vệ của sâu hại cũng là vấn đề cần quan tâm! (Chú Tư Việt)
   5. Thêm đối với mầm bệnh hay ấu trùng sâu bệnh lưu tồn trong đất, tác động thuốc không đến hoặc giảm hiệu lực trong thời gian dài. (Thái Vương)
   6. Thuốc BVTV khi phun, có thể tiêu diệt cả thiên dịch. Từ đó, làm giảm khả năng khống chế sâu hại. (Thúy Anh)
   7. Khi sử dụng thuốc BVTV, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cây trồng. Khi cây trồng yếu đi thì cũng sẽ bị sâu bệnh hại tấn công. Kim Thoa:
   Anh Sang: Mỗi loại sâu sẽ có 1 loại thuốc đặc thù vì có cơ chế khác nhau. Khi người dân dùng, thường phối trộn nhiều thuốc lại với nhau để tiết kiệm công phun và tiết kiệm thời gian và tiêu diệt nhiều loại cùng lúc. Tuy nhiên, việc kết hợp cũng có khả năng làm thay đổi hoạt tính của từng loại thuốc, dẫn đến nguy cơ tính kháng cao.
   8. Cần phân ra Nấm và Bệnh. Nguyên nhân: 2 loại cơ bản là nấm và vi khuẩn. Nấm có lợi thì thường bị chết hơn. Khi nấm có lợi chết đi, nấm có hại sẽ tăng lên. Khi đó, mình lại sản xuất ra loại thuốc mới để khống chế nấm có hại. Trên cây trồng thì vi khuẩn gây hại nhiều. Trong tự nhiên thì có rất nhiều loại vi khuẩn. Từng loại cây trồng vật nuôi có từng loại vi khuẩn gây bệnh khác nhau. Đối với sâu, thì thuốc BVTV phân ra loại tiếp xúc và lưu dẫn. Khi sản xuất, nhà sản xuất có quy định liều lượng khi sử dụng. Tuy nhiên, khi sử dụng thì có một số người dùng sử dụng sai liều lượng, thường là dùng nhiều hơn. Lâu ngày dẫn đến tính kháng thuốc. Mặt khác, một số nhà sản xuất thường không có nghiên cứu kỹ về sản phẩm thuốc BVTV của mình, hoặc công bố số liệu giả, gây ảnh hưởng khi người dùng mua về sử dụng. Yếu tố tiếp theo là từ người tiêu dùng: tâm lý thường dùng liều lượng cao hơn khuyến cáo. (Đỗ Đạt)
   9. Thuốc bvtv khó diệt được trứng hoặc con trưởng thành, đồng thời sâu bệnh có cơ chế thích nghi tốt nên tiết ra các chất kháng thuốc bvtv rồi sống sót và sinh ra thế hệ sau kháng thuốc bvtv.
   10. Thuốc bvtv cũng có thể giết chết thiên địch (động vật/thực vật), ảnh hưởng lên đất, làm mất cân bằng sinh thái.
   11. Thuốc bvtv làm mất khả năng báo động và khả năng phòng vệ của cây cũng như làm mất khả năng thu hút thiên địch của các cây trồng chính hoặc cây trồng phụ để bảo vệ cây trồng chính do đó cần chăm sóc cho các cây trồng trong vườn có sức khỏe tốt theo phương pháp hữu cơ và tạo ra hệ sinh thái khu vườn đa dạng là cách tốt để bảo vệ cây trồng thông thái.
   12. Thuốc BVTV đa số có công thức hóa học đơn giản chỉ giết côn trùng theo 1 cơ chế nên sâu bệnh dễ thay đổi để thích nghi. Trong khi thuốc BVTV sinh học có công thức phức tạp làm cho sâu bệnh khó thay đổi cơ chế thích nghi (vi dụ như vi khuẩn/nấm có các enzyme phân hủy vỏ kitin của côn trùng hoặc phá hủy đường ruột của sâu hại.

  • #5361
   Đại Phan
   Moderator

   Câu hỏi thảo luận:

   III. Có thể dùng những biện pháp nào để phòng trừ tuyến trùng tấn công vào rễ cây trồng?(III. What methods can be used to prevent nematode attack on plant roots?)
   Các ý kiến thảo luận:
   1. Bệnh về rễ do độ ẩm quá cao. Mùa mưa bón phân hóa học dẫn đến tuyến trùng và bênh Fusarium. Hiện đang áp dụng mô hình EM. Tạo thông thống trong vùng tán cây. Giúp đất thoát nước tốt. Bón phân hữu cơ đã được phủ hoai mục. Các loại cây: cây ăn trái, cây rừng. Trồng cỏ Vertiver để tạo độ thông thoáng cho đất. Nuôi thêm trùn đất. (Anh Kiên – Kon Tum)
   2. Cây ngắn ngày trồng luân canh. Cây dài ngày thì trồng đa dạng. Trồng ổi, trồng vải. (Bác Hiền)
   3. Cải bắp trồng xen cúc vạn thọ (hoa đơn và hoa chùm). Bệnh sưng rễ cải bắp giảm luân canh cũng được. Luân canh, xen canh, trồng với họ cúc. Kiểm tra độ pH. Phân ủ thì phải ủ hoai trước khi sử dụng. (Cô Bình)
   4. Sử dụng nhiệt để xử lý tuyến trùng trước khi gieo trồng. Bằng cách phủ bạt nilon trong một thời gian, duy trì ở nhiệt độ cao nhất định để diệt các tuyến trùng trong đất ở vụ trước. Cũng cách đó, trồng rau trực tiếp dưới lớp phủ bạt. Để hạn chế tuyến trùng. Tuy nhiên phương pháp này còn hạn chế do sử dụng nilon, lâu phân huỷ…
   5. Tuyến trùng không thể quản lý triệt để được mà xác định sống chung nhưng chúng ta áp dụng biện pháp quản lý tổng hợp để hạn chế ở mức chấp nhận được.
   6. Cây củ đậu và ruốc cá cũng giúp được.
   7. Sử dụng trichoderma phòng trị tuyến trùng, bón trong quá trình xử lý đất ban đầu. Tưới tricoderma lúc trồng cây phun phòng ngừa.
   8. Dùng vi sinh làm bẩy tuyến trùng, dùng vi sinh gây bệnh cho tuyến trùng
   Dùng tricoderma xử lý cùng phân ủ, bón ra cây trồng phòng trừ tuyến trùng
   Đối với các cây trồng ngắn ngày: Phơi đất, cài, xử lý đất bằng tricoderma, bón vôi cân bằng pH.
   9. Phun lượng men vi sinh để tạo môi trường cho đất. Men vi sinh cho người và men rượu.
   10. Thu gom xử lý cây bị nhiễm tuyến trùng, bón voi vào các cây trồng xung quanh để phòng lây lan.
   11. Luân canh, trồng cây dẫn dụ ( hoa cúc vạn thọ, cỏ dại, cây họ cải, dã quỳ) đa dạng loại cây trồng.
   12. Theo dõi duy trì độ ẩm và tăng cường độ tơi xốp của đất.
   13. Chuyên canh hồ tiêu, kinh nghiệm 8 năm thì không diệt tuyến trùng mà để cỏ giữ ẩm, bón phân hữu cơ nhiều, tạo mội trường nhiều loại rễ để cho tuyến trùng làm thức ăn không tấn công vào cây tiêu . Để đa dạng các loại cỏ chứ không trồng chuyên biệt loại cỏ nào cả, như vườn anh Công thì xuyến chi là loại có khả năng hỗ trợ khắc chế một phần tuyến trùng còn lại rất nhiều loại cỏ khác nữa.
   14. Chưa bị tuyến trùng và trên vườn để cỏ và cũng để mọc tự nhiên và không can thiệp tác động đến tuyến trùng.
   15. Canh tác nhỏ lẻ, các loại rau củ quả thì sử dụng chế phẩm trichoderma,ngoài ra trồng thêm một số loại cây Cúc và cây Ngải cứu, đào rãnh cho vườn bưởi và bón vôi . Tuy nhiên thì chưa thấy khắc phục 100% ảnh hưởng của tuyến trùng
   16. Cây ổi, thanh long đất khô quá thì cũng làm cho phát triển của tuyến trùng nên giữ ẩm cho đất và cũng không để quá ít, và có thể, trồng vạn thọ pháp… dấu hiệu của tuyến trùng trong vườn thì thường có xuất hiện các loại nấm màu vàng sẫm và dùng các chế phẩm nấm tím.
   17. Tuyến trùng trên hành tỏi, thì để cỏ nhiều, đa dạng thì tuyến trùng rất ít. Dùng trichoderma trên thị trường chưa hiệu quả lắm.

Viewing 4 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.
Translate »