Forum Register

2021 Application Form
Mẫu đơn đăng ký năm 2021

Thank you for your interest in the Australian-Vietnam Organic Food Trade Forum (AVOFT)
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Chương trình Diễn đàn Thương mại Thực phẩm Hữu cơ Úc-Việt Nam (OVOFT).

Please fill out the form below if you’d like to be part of the 2021 (OFPCT) cohort.
Vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây nếu bạn muốn trở thành bạn đường của chương trình OFPCT năm 2021.

Applications close 15 October 2021.
Đăng ký sẽ đóng lại vào ngày 15 tháng 10 năm 2021.


For any questions, please email organicsmekong@gmail.com
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi email tới organicsmekong@gmail.com


Your submission is automatically saved. You can close and edit this form at any time.
Bản ghi của bạn sẽ tự động được lưu. Bạn có thể đóng và chỉnh sửa bản ghi này bất cứ lúc nào.

Forum Account

What topics regarding organic food production, certification and trade are you most interested in? Please tick (Những chủ đề nào liên quan đến sản xuất, chứng nhận và thương mại thực phẩm hữu cơ mà bạn quan tâm nhất? Vui lòng đánh dấu chọn)
Please share any documents (such as a company profile, organic certification or pitch deck) that you feel may strengthen your application. Vui lòng chia sẻ thêm bất kỳ tài liệu nào (chẳng hạn như tài liệu giới thiệu công ty, giấy chứng nhận hữu cơ hoặc bản giới thiệu tóm tắt) mà bạn cảm thấy có thể hỗ trợ mạnh mẽ cho đơn ứng tuyển tham gia của mình.
Upload File
Upload File
Upload File
Upload File

Translate »