Register

Register with Private Account Here ( Đăng ký với tài khoản cá nhân với link này)

Business Account

Brochure
Organic Certification
Upload File
Upload File

This box allows the registered organic business, farms and cooperatives introducing more information to the business partners. The information includes history of the organic farming & businesses, business models, business size, products, capacity to produce and supply or demand. This section should be written as a story in English and Vietnamese up to 2000 words. This box is also allowed to attach images, photos (max 500MB) and youtube link of the video about the company, farm and cooperatives. (Các thông tin doanh nghiệp muốn giới thiệu cụ thể hợn với đối tác, bao gồm lịch sử hình thành, phương châm sản xuất kinh doanh, quy mô DN, sản phẩm, năng lực sản xuất cung cấp và nhu cầu giao thương…biên soạn thành câu chuyện cho cả 2 ngôn ngữ Anh/Việt. Giao diện cho phép type/dán thông tin tối đa 500 words và ngoài ra cho phép insert hình ảnh (tôi đa 500Mb/ảnh) và đường link file video giới thiệu DN)

Translate »