Webinar Trực Tuyến: Regenerative Agriculture: Building resilience to a changing climate (Nông nghiệp tái sinh: xây dựng khả năng sinh tồn cho sự that đổi khí hậu)

Trình bày bời Ông André Leu, Giám Đốc Quốc Tế của Regeneration International & cựu chủ tịch IFOAM (Liên Đoàn Quốc Tế về Sự Dịch Chuyển Nông Nghiệp Hữu Cơ).

Ngày 11, tháng 5 năm 2021, lúc 9:00 sáng (giờ HN) và 12 am (giờ Canberra)

XIN VUI LÒNG ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀO EMAIL: organicsmekong@gmail.com

Đường LINK ZOOM:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98215845896

Meeting ID: 982 1584 5896

Thông tin chỉ tiết tại đây:

If you want to learn about regenerative agriculture, don’t miss this webinar.

Presented by an international leading expert, Mr André Leu, International Director Regeneration International & the former IFOAM president.

  • Regenerative Agriculture: Building resilience to a changing climate
  • Chương trình cụ thể như sau
  • Giới thiệu về dự án đối tác nông nghiệp hữu cơ Úc-Việt (10-15 phút)
    • Trình bày bởi Ts. Nguyễn Văn Kiền, Giám Đốc Mekong Organics (Úc)
  • Nông nghiệp tái sinh: xây dựng khả năng sinh tồn cho việc thay đổi khí hậu
    • Trình bày bởi Ông André Leu, Giám Đốc Quốc Tế, Regeneration International & cựu chủ tịch IFOAM (Liên Đoàn Quốc Tế Về Dịch Chuyển Nông Nghiệp Hữu Cơ)
Ảnh: Ông Andre Leu (trái) và Ts. Nguyễn Văn Kiền (phải) tại một hội thảo về nông nghiệp tái sinh tại vùng Bairndale Victoria Úc, năm 2018
Ông Andre Leu đang thuyết trình về nông nghiệp tái sinh tại Hội Nông Nghiệp Hữu Cơ (OAA) vùng Bairndale, Victoria Úc, năm 2018

Mekong Organics

The mission of Mekong Organics (a registered company in ACT Australia) is linking organic agriculture, nutrition, and health for improving well-being of people in the Mekong region by translating science into policies and practices, linking people to people between Australia and Southeast Asian countries in promoting organic agriculture and sustainable development in Asia Pacific Region. Mekong Organics was initially established in 2018 to provide a knowledge platform linking organic agriculture, ecological farming and agro-biodiversity movements in the Mekong Region and Australia.

Website: Our Organisation – Mekong Organics

Regenerative International: cool the planet- feed the world.

Mission: To promote, facilitate and accelerate the global transition to regenerative food, farming and land management for the purpose of restoring climate stability, ending world hunger and rebuilding deteriorated social, ecological and economic systems.

Regenerative Agriculture is now being used as an umbrella term for the many farming systems that use techniques such as longer rotations, cover crops, green manures, legumes, compost, organic fertilizers.

Includes: organic agriculture, agro forestry, agroecology, permaculture, holistic grazing, intensively time managed grazing systems and other agricultural systems that can increase soil organic matter/carbon. Website: Regeneration International

Xin cám ơn 34 tổ chức và cá nhân đã tham dự buổi báo cáo của ông Andre Leu vào ngày 11/5/2021

Hình tổ chức/cá nhân tham dự Hội thảo

Mekong Organics xin chia sẽ tài liệu bài báo cáo của Andre

Bảng tiếng Anh (long version) – short-version- tiếng Việt