A BASELINE QUALITATIVE COMPARISON OF WILD PLANTS, FISH, REPTILES, AND BIRDS OCCURRING IN TRADITIONAL RICE AND SHORT-TERM HIGH YIELDING RICE FARMING SYSTEMS IN KIEN GIANG PROVINCE, VIETNAM Dự án nghiên cứu được tài trợ bởi Rufford Foundation Trưởng dự án: Tiến sỹ Nguyễn Văn Kiền Nhóm nghiên cứu: Phạm Tấn Đạt, Lý Quốc Đẳng, Nguyễn…

Translate »