Đăng ký

Đăng ký tài khoản cá nhân

Đăng ký tài khoản doanh nghiệp

Các thông tin doanh nghiệp muốn giới thiệu cụ thể hợn với đối tác, bao gồm lịch sử hình thành, phương châm sản xuất kinh doanh, quy mô DN, sản phẩm, năng lực sản xuất cung cấp và nhu cầu giao thương…biên soạn thành câu chuyện cho cả 2 ngôn ngữ Anh/Việt. Giao diện cho phép type/dán thông tin tối đa 500 words và ngoài ra cho phép insert hình ảnh (tôi đa 500Mb/ảnh) và đường link file video giới thiệu DN
Translate »